قهرمان ایرانی اسنوکر جهان: با حرفه‎ای شدن به نیمی از هدفم در این رشته رسیدم/ قهرمانی‎ام باورشان نمی‎شد

قهرمان ایرانی اسنوکر جهان: با حرفه‎ای شدن به نیمی از هدفم در این رشته رسیدم/ قهرمانی‎ام باورشان نمی‎شد
واحدی گفت: خیلی‎ها باورشان نمی‎شد من از ایران، کشوری که سالیان زیادی بیلیارد نداشته است، آمده‎ام و مقابل این نفرات برنده شده‎ام.

قهرمان ایرانی اسنوکر جهان: با حرفه‎ای شدن به نیمی از هدفم در این رشته رسیدم/ قهرمانی‎ام باورشان نمی‎شد

واحدی گفت: خیلی‎ها باورشان نمی‎شد من از ایران، کشوری که سالیان زیادی بیلیارد نداشته است، آمده‎ام و مقابل این نفرات برنده شده‎ام.
قهرمان ایرانی اسنوکر جهان: با حرفه‎ای شدن به نیمی از هدفم در این رشته رسیدم/ قهرمانی‎ام باورشان نمی‎شد