قاسم رضایی به گروه شانس مجدد رسید/ امید کسب برنز در ۹۸ کیلو

قاسم رضایی به گروه شانس مجدد رسید/ امید کسب برنز در ۹۸ کیلو

قاسم رضایی به گروه شانس مجدد رسید/ امید کسب برنز در ۹۸ کیلو

قاسم رضایی به گروه شانس مجدد رسید/ امید کسب برنز در ۹۸ کیلو

خبرگزاری دانشگاه های کشور