قاسمی در ۳۳ ثانیه حریف آمریکایی را ضربه فنی کرد/ کمیل فینالیست شد

قاسمی در ۳۳ ثانیه حریف آمریکایی را ضربه فنی کرد/ کمیل فینالیست شد

قاسمی در ۳۳ ثانیه حریف آمریکایی را ضربه فنی کرد/ کمیل فینالیست شد

قاسمی در ۳۳ ثانیه حریف آمریکایی را ضربه فنی کرد/ کمیل فینالیست شد

موزیک سرا