فیفا پرسپولیس را ۵۰ هزار فرانک جریمه کرد/ واکنش به انتقال انصاری

فیفا پرسپولیس را ۵۰ هزار فرانک جریمه کرد/ واکنش به انتقال انصاری

فیفا پرسپولیس را ۵۰ هزار فرانک جریمه کرد/ واکنش به انتقال انصاری

فیفا پرسپولیس را ۵۰ هزار فرانک جریمه کرد/ واکنش به انتقال انصاری