فیفا فغانی، منصوری و سخندان را برای داوری در جام‌جهانی انتخاب کرد

فیفا فغانی، منصوری و سخندان را برای داوری در جام‌جهانی انتخاب کرد
با اعلام فیفا یک داور و دوکمک داور ایرانی، برای قضاوت در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه انتخاب شدند.

فیفا فغانی، منصوری و سخندان را برای داوری در جام‌جهانی انتخاب کرد

با اعلام فیفا یک داور و دوکمک داور ایرانی، برای قضاوت در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه انتخاب شدند.
فیفا فغانی، منصوری و سخندان را برای داوری در جام‌جهانی انتخاب کرد