فدراسیون کشتی از بانوی شطرنج‌باز ایران تقدیر کرد

فدراسیون کشتی از بانوی شطرنج‌باز ایران تقدیر کرد

فدراسیون کشتی از بانوی شطرنج‌باز ایران تقدیر کرد

فدراسیون کشتی از بانوی شطرنج‌باز ایران تقدیر کرد