عدم همگروهی ایران با عربستان و امارات برنامه ریزی شده بود؟!

عدم همگروهی ایران با عربستان و امارات برنامه ریزی شده بود؟!
یک سایت چینی مدعی شد عدم هم گروهی ایران با امارات و عربستان در قرعه کشی انتخابی جام جهانی از قبل برنامه ریزی شده بود.

عدم همگروهی ایران با عربستان و امارات برنامه ریزی شده بود؟!

یک سایت چینی مدعی شد عدم هم گروهی ایران با امارات و عربستان در قرعه کشی انتخابی جام جهانی از قبل برنامه ریزی شده بود.
عدم همگروهی ایران با عربستان و امارات برنامه ریزی شده بود؟!

خرید بک لینک

wolrd press news