طارمی آمادگی صد درصد ندارد/ مهاجم باید مادرزاد گلزن باشد

طارمی آمادگی صد درصد ندارد/ مهاجم باید مادرزاد گلزن باشد

طارمی آمادگی صد درصد ندارد/ مهاجم باید مادرزاد گلزن باشد

طارمی آمادگی صد درصد ندارد/ مهاجم باید مادرزاد گلزن باشد