صعود ایتالیا با حذف اسپانیا/ آتزوری حریف آلمان در یک چهارم نهایی

صعود ایتالیا با حذف اسپانیا/ آتزوری حریف آلمان در یک چهارم نهایی

صعود ایتالیا با حذف اسپانیا/ آتزوری حریف آلمان در یک چهارم نهایی

صعود ایتالیا با حذف اسپانیا/ آتزوری حریف آلمان در یک چهارم نهایی

عکس