صابری: طبق قوانین AFC ملوان بدون خرید امتیاز نفت هم لیگ برتری است

صابری: طبق قوانین AFC ملوان بدون خرید امتیاز نفت هم لیگ برتری است

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

طرفداری- علی صابری، در مورد خرید امتیاز تیم نفت از سوی باشگاه ملوان، گفت: – ما معتقدیم بر اساس قوانین بالادستی مثل قانون تجارت، خرید این امتیاز کاملاً قانونی انجام شده است و طبق اصل 44 نفت تبدیل به یک مؤسسه خصوصی شده و قرارداد انتقال امتیاز تیم نفت به باشگاه ملوان، درواقع قرارداد بین دو نهاد خصوصی است. اگر هم قوانین پایین دستی مثل قوانین فدراسیون فوتبال را بخواهیم بر فرض محال در تضاد با این انتقال بدانیم، بازهم باید بگوییم ملوان لیگ برتری است. – وی افزود: – اگر بر فرض محال و طبق قوانین فدراسیون ملوان نتواند امتیاز نفت را بخرد، باتوجه به اینکه باشگاه نفت اعلام کرده دیگر تیم داری نخواهد کرد …

صابری: طبق قوانین AFC ملوان بدون خرید امتیاز نفت هم لیگ برتری است

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

طرفداری- علی صابری، در مورد خرید امتیاز تیم نفت از سوی باشگاه ملوان، گفت: – ما معتقدیم بر اساس قوانین بالادستی مثل قانون تجارت، خرید این امتیاز کاملاً قانونی انجام شده است و طبق اصل 44 نفت تبدیل به یک مؤسسه خصوصی شده و قرارداد انتقال امتیاز تیم نفت به باشگاه ملوان، درواقع قرارداد بین دو نهاد خصوصی است. اگر هم قوانین پایین دستی مثل قوانین فدراسیون فوتبال را بخواهیم بر فرض محال در تضاد با این انتقال بدانیم، بازهم باید بگوییم ملوان لیگ برتری است. – وی افزود: – اگر بر فرض محال و طبق قوانین فدراسیون ملوان نتواند امتیاز نفت را بخرد، باتوجه به اینکه باشگاه نفت اعلام کرده دیگر تیم داری نخواهد کرد …

صابری: طبق قوانین AFC ملوان بدون خرید امتیاز نفت هم لیگ برتری است

عکس