شکست سنگین یوونتوس در زمین جنوا/ پسر سیمئونه کابوس تیم آلگری شد

شکست سنگین یوونتوس در زمین جنوا/ پسر سیمئونه کابوس تیم آلگری شد

شکست سنگین یوونتوس در زمین جنوا/ پسر سیمئونه کابوس تیم آلگری شد

شکست سنگین یوونتوس در زمین جنوا/ پسر سیمئونه کابوس تیم آلگری شد