شروط سخت منصوریان برای بقای رحمتی

شروط سخت منصوریان برای بقای رحمتی

روزنامه شهروند: همراهی های ابتدای فصل و مصاحبه های خاص منصوریان درباره سیدمهدی رحمتی بی شباهت به یک تصویرسازی ناشیانه نبود …

شروط سخت منصوریان برای بقای رحمتی

روزنامه شهروند: همراهی های ابتدای فصل و مصاحبه های خاص منصوریان درباره سیدمهدی رحمتی بی شباهت به یک تصویرسازی ناشیانه نبود …

(image)
شروط سخت منصوریان برای بقای رحمتی