شاید از تیم ملی خداحافظی کنم/ می خواهم فرصت را به جوانان بدهم

شاید از تیم ملی خداحافظی کنم/ می خواهم فرصت را به جوانان بدهم

شاید از تیم ملی خداحافظی کنم/ می خواهم فرصت را به جوانان بدهم

شاید از تیم ملی خداحافظی کنم/ می خواهم فرصت را به جوانان بدهم

بازی