شاهین ایزدیار در دوماده از مسابقات شنای پارالمپیک ریو شرکت می‌کند

شاهین ایزدیار در دوماده از مسابقات شنای پارالمپیک ریو شرکت می‌کند

شاهین ایزدیار در دوماده از مسابقات شنای پارالمپیک ریو شرکت می‌کند

شاهین ایزدیار در دوماده از مسابقات شنای پارالمپیک ریو شرکت می‌کند

car