ستاره لیگ با استقلال به توافق رسید

ستاره لیگ با استقلال به توافق رسید

بازیکنی که علیرضا منصوریان در ابتدای فصل هم او را مد نظر داشت با استقلال تهران به توافق رسید.

ستاره لیگ با استقلال به توافق رسید

بازیکنی که علیرضا منصوریان در ابتدای فصل هم او را مد نظر داشت با استقلال تهران به توافق رسید.

(image)
ستاره لیگ با استقلال به توافق رسید