ستاد المپیک ۲۰۲۰ تشکیل می شود/تجلیل از المپیکی ها توسط رئیس جمهور

ستاد المپیک ۲۰۲۰ تشکیل می شود/تجلیل از المپیکی ها توسط رئیس جمهور

ستاد المپیک ۲۰۲۰ تشکیل می شود/تجلیل از المپیکی ها توسط رئیس جمهور

ستاد المپیک ۲۰۲۰ تشکیل می شود/تجلیل از المپیکی ها توسط رئیس جمهور