ذوب آهن با ۱۵ بازیکن هم نمی‌توانست ما را ببرد/ مستحق برد بودیم

ذوب آهن با ۱۵ بازیکن هم نمی‌توانست ما را ببرد/ مستحق برد بودیم

ذوب آهن با ۱۵ بازیکن هم نمی‌توانست ما را ببرد/ مستحق برد بودیم

ذوب آهن با ۱۵ بازیکن هم نمی‌توانست ما را ببرد/ مستحق برد بودیم

عکس