در دل فشارها برای هزینه های زیاد استقلال/پادو برای نجات علیمنصور می آید

در دل فشارها برای هزینه های زیاد استقلال/پادو برای نجات علیمنصور می آید

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

مهمترین خرید استقلال اگر اتفاق بیفتد، جذب پادوی برزیلی خواهد بود.

در دل فشارها برای هزینه های زیاد استقلال/پادو برای نجات علیمنصور می آید

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

مهمترین خرید استقلال اگر اتفاق بیفتد، جذب پادوی برزیلی خواهد بود.

در دل فشارها برای هزینه های زیاد استقلال/پادو برای نجات علیمنصور می آید