دربی تبریز جو خوبی داشت/ در نیمه دوم تراکتورگونه بازی نکردیم

دربی تبریز جو خوبی داشت/ در نیمه دوم تراکتورگونه بازی نکردیم

دربی تبریز جو خوبی داشت/ در نیمه دوم تراکتورگونه بازی نکردیم

دربی تبریز جو خوبی داشت/ در نیمه دوم تراکتورگونه بازی نکردیم

اتومبیل