دختر! کشتی‌گیر نیستی اما کم از تختی نداری

دختر! کشتی‌گیر نیستی اما کم از تختی نداری
سارا خادم الشریعه پس از تساوی با رقیب اوکراینی گفت: «می دانم الان شوکه هستید اما اگر حال روحی رقیبم را می دید که استرس شدیدی داشت و می خواست هر طور هست خودش را بر بالین دوست بستری در بیمارستانش برساند ، قطعا شما هم همین کار را می کردید»

دختر! کشتی‌گیر نیستی اما کم از تختی نداری

سارا خادم الشریعه پس از تساوی با رقیب اوکراینی گفت: «می دانم الان شوکه هستید اما اگر حال روحی رقیبم را می دید که استرس شدیدی داشت و می خواست هر طور هست خودش را بر بالین دوست بستری در بیمارستانش برساند ، قطعا شما هم همین کار را می کردید»
دختر! کشتی‌گیر نیستی اما کم از تختی نداری