«خاویر ماسکرانو» با یوونتوس به توافق رسید

«خاویر ماسکرانو» با یوونتوس به توافق رسید

«خاویر ماسکرانو» با یوونتوس به توافق رسید

«خاویر ماسکرانو» با یوونتوس به توافق رسید

اسکای نیوز