حدادی چهارم شد/ پرتاب نایب قهرمان المپیک به ۶۴ متر هم نرسید

حدادی چهارم شد/ پرتاب نایب قهرمان المپیک به ۶۴ متر هم نرسید

حدادی چهارم شد/ پرتاب نایب قهرمان المپیک به ۶۴ متر هم نرسید

حدادی چهارم شد/ پرتاب نایب قهرمان المپیک به ۶۴ متر هم نرسید

کرمان نیوز