جزئیات دستمزد طارمی برای تمدید قرارداد با پرسپولیس

جزئیات دستمزد طارمی برای تمدید قرارداد با پرسپولیس
یکی از دغدغه های بزرگ مدیران و کادر فنی پرسپولیس در این روزها تمدید قرارداد مهدی طارمی است.

جزئیات دستمزد طارمی برای تمدید قرارداد با پرسپولیس

یکی از دغدغه های بزرگ مدیران و کادر فنی پرسپولیس در این روزها تمدید قرارداد مهدی طارمی است.
جزئیات دستمزد طارمی برای تمدید قرارداد با پرسپولیس

فروش بک لینک

مرکز فیلم