تقدر کنفدراسیون فوتبال آسیا از محسن ترکی

تقدر کنفدراسیون فوتبال آسیا از محسن ترکی

تقدر کنفدراسیون فوتبال آسیا از محسن ترکی

تقدر کنفدراسیون فوتبال آسیا از محسن ترکی