تشکیل ستاد برنامه ریزی بازی های آسیایی و المپیک از نیمه دوم آذر

تشکیل ستاد برنامه ریزی بازی های آسیایی و المپیک از نیمه دوم آذر

تشکیل ستاد برنامه ریزی بازی های آسیایی و المپیک از نیمه دوم آذر

تشکیل ستاد برنامه ریزی بازی های آسیایی و المپیک از نیمه دوم آذر