ترقه‌بازی در آزادی ممنوع! / این تتمه دل‌خوشی را از ما نگیرید

ترقه‌بازی در آزادی ممنوع! / این تتمه دل‌خوشی را از ما نگیرید

ترقه‌بازی در آزادی ممنوع! / این تتمه دل‌خوشی را از ما نگیرید

ترقه‌بازی در آزادی ممنوع! / این تتمه دل‌خوشی را از ما نگیرید