تاج مشکلات فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش را استارت می زند؟

تاج مشکلات فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش را استارت می زند؟
مهدی تاج گفته که انتقال امتیاز نفت تهران به ملوان انزلی خلاف قوانین است. رییس فدراسیون فوتبال روی یکی از اصل های فوتبال دست گذاشته و می خواهد جلوی انتقال غیرفوتبالی یک تیم را بگیرد اما از همه مهمتر موضع گیری او مقابل وزارت ورزش است.

تاج مشکلات فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش را استارت می زند؟

مهدی تاج گفته که انتقال امتیاز نفت تهران به ملوان انزلی خلاف قوانین است. رییس فدراسیون فوتبال روی یکی از اصل های فوتبال دست گذاشته و می خواهد جلوی انتقال غیرفوتبالی یک تیم را بگیرد اما از همه مهمتر موضع گیری او مقابل وزارت ورزش است.
تاج مشکلات فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش را استارت می زند؟

آهنگ جدید