به شاگردانم نمره قبولی می‌دهم/ مدیون هواداران هستیم

به شاگردانم نمره قبولی می‌دهم/ مدیون هواداران هستیم

به شاگردانم نمره قبولی می‌دهم/ مدیون هواداران هستیم

به شاگردانم نمره قبولی می‌دهم/ مدیون هواداران هستیم