به خاطر بازی افتضاحی که داشتیم عذرخواهی می‌کنم/ کار ایران سخت است

به خاطر بازی افتضاحی که داشتیم عذرخواهی می‌کنم/ کار ایران سخت است

به خاطر بازی افتضاحی که داشتیم عذرخواهی می‌کنم/ کار ایران سخت است

به خاطر بازی افتضاحی که داشتیم عذرخواهی می‌کنم/ کار ایران سخت است

آهنگ جدید