بررسی تقویم پیشنهادی سال ۹۶ در نشست هیات رئیسه کمیته پارالمپیک

بررسی تقویم پیشنهادی سال ۹۶ در نشست هیات رئیسه کمیته پارالمپیک

بررسی تقویم پیشنهادی سال ۹۶ در نشست هیات رئیسه کمیته پارالمپیک

بررسی تقویم پیشنهادی سال ۹۶ در نشست هیات رئیسه کمیته پارالمپیک