برای کسب ۳ امتیاز به آبادان آمده ایم/ بازیکن محروم نداریم

برای کسب ۳ امتیاز به آبادان آمده ایم/ بازیکن محروم نداریم

برای کسب ۳ امتیاز به آبادان آمده ایم/ بازیکن محروم نداریم

برای کسب ۳ امتیاز به آبادان آمده ایم/ بازیکن محروم نداریم