با یک عذرخواهی ازکنار این فاجعه عبور نکنیم/ملی پوشان استرس داشتند

با یک عذرخواهی ازکنار این فاجعه عبور نکنیم/ملی پوشان استرس داشتند

با یک عذرخواهی ازکنار این فاجعه عبور نکنیم/ملی پوشان استرس داشتند

با یک عذرخواهی ازکنار این فاجعه عبور نکنیم/ملی پوشان استرس داشتند

باران فیلم