با دو تیم اروپایی بازی می‌کنیم/ پرسپولیس باید آرامش داشته باشد

با دو تیم اروپایی بازی می‌کنیم/ پرسپولیس باید آرامش داشته باشد

با دو تیم اروپایی بازی می‌کنیم/ پرسپولیس باید آرامش داشته باشد

با دو تیم اروپایی بازی می‌کنیم/ پرسپولیس باید آرامش داشته باشد