بازیکن سپاهان سکوتش را شکست/چرا نویدکیا با هادی عقیلی تماس گرفت؟

بازیکن سپاهان سکوتش را شکست/چرا نویدکیا با هادی عقیلی تماس گرفت؟
در ۲۳ بهمن سال گذشته به سپاهان پیشنهاد فسخ قرارداد دادم که البته پیشنهاد من مورد قبول باشگاه قرار نگرفت.

بازیکن سپاهان سکوتش را شکست/چرا نویدکیا با هادی عقیلی تماس گرفت؟

در ۲۳ بهمن سال گذشته به سپاهان پیشنهاد فسخ قرارداد دادم که البته پیشنهاد من مورد قبول باشگاه قرار نگرفت.
بازیکن سپاهان سکوتش را شکست/چرا نویدکیا با هادی عقیلی تماس گرفت؟

عرفان دینی