بازیکن ایرانی‌الاصل تیم اوسترسوند سوئد: می‌دانم که تیم ملی ایران مرا می‌خواهد

بازیکن ایرانی‌الاصل تیم اوسترسوند سوئد: می‌دانم که تیم ملی ایران مرا می‌خواهد

بازیکن ایرانی‌الاصل تیم اوسترسوند سوئد: می‌دانم که تیم ملی ایران مرا می‌خواهد

بازیکن ایرانی‌الاصل تیم اوسترسوند سوئد: می‌دانم که تیم ملی ایران مرا می‌خواهد