اگر چمن ورزشگاه آزادی در تبریز بود قهرمان می ‌شدیم

اگر چمن ورزشگاه آزادی در تبریز بود قهرمان می ‌شدیم

اگر چمن ورزشگاه آزادی در تبریز بود قهرمان می ‌شدیم

اگر چمن ورزشگاه آزادی در تبریز بود قهرمان می ‌شدیم