از هیچکس دلخوری ندارم/ شرمنده هواداران استقلال هستم

از هیچکس دلخوری ندارم/ شرمنده هواداران استقلال هستم

از هیچکس دلخوری ندارم/ شرمنده هواداران استقلال هستم

از هیچکس دلخوری ندارم/ شرمنده هواداران استقلال هستم

صبحانه