ارزنده: چهارماه درد کشیدم وبه هیچکس نگفتم مصدومم/خدا صدایم راشنید

ارزنده: چهارماه درد کشیدم وبه هیچکس نگفتم مصدومم/خدا صدایم راشنید

ارزنده: چهارماه درد کشیدم وبه هیچکس نگفتم مصدومم/خدا صدایم راشنید

ارزنده: چهارماه درد کشیدم وبه هیچکس نگفتم مصدومم/خدا صدایم راشنید

اتومبیل