اخراج بازیکن فرانسوی از باشگاه به دلیل اسلحه‌کشی

اخراج بازیکن فرانسوی از باشگاه به دلیل اسلحه‌کشی

اخراج بازیکن فرانسوی از باشگاه به دلیل اسلحه‌کشی

اخراج بازیکن فرانسوی از باشگاه به دلیل اسلحه‌کشی