«ابراهیمویچ» یونایتد را انتخاب می‌کند/ «مسی» هدف بعدی است

«ابراهیمویچ» یونایتد را انتخاب می‌کند/ «مسی» هدف بعدی است

«ابراهیمویچ» یونایتد را انتخاب می‌کند/ «مسی» هدف بعدی است

«ابراهیمویچ» یونایتد را انتخاب می‌کند/ «مسی» هدف بعدی است

car