آمدم در قهرمانی تیمم شریک باشم/ می‌خواهم مشکل دایی و کریمی حل شود

آمدم در قهرمانی تیمم شریک باشم/ می‌خواهم مشکل دایی و کریمی حل شود

آمدم در قهرمانی تیمم شریک باشم/ می‌خواهم مشکل دایی و کریمی حل شود

آمدم در قهرمانی تیمم شریک باشم/ می‌خواهم مشکل دایی و کریمی حل شود