آخرین موضع باشگاه استقلال در قبال حاج صفی و انتقال شهباززاده

آخرین موضع باشگاه استقلال در قبال حاج صفی و انتقال شهباززاده

آخرین موضع باشگاه استقلال در قبال حاج صفی و انتقال شهباززاده

آخرین موضع باشگاه استقلال در قبال حاج صفی و انتقال شهباززاده

مرجع سلامتی